Gebruikersvoorwaarden Eyecons

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Eyecons en haar Gebruikers (zoals beiden hierna gedefinieerd) en iedere partij die gebruik maakt van de website www.eyecons.com.

Artikel 1 – Definities

In deze gebruikersvoorwaarden zullen de navolgende woorden de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt.
Eyecons B.V.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eyecons B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 13G, 1013 AP Amsterdam.
Gebruiker
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Content
Op het online platform van Eyecons B.V. te vinden audiovisueel materiaal.
Persoonlijk Account
Het account van de Gebruiker bij het online platform van Eyecons B.V.
Sportbonden
de nationale sportbonden en/of coöperatieve sportverenigingen van de diverse sporten waarover Content op het online videoplatform wordt geplaatst, waaronder doch niet beperkt tot Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Hockey Hoofdklasse C.V. (HHCV), De Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisie (CVTD), Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB), Dutch Basketball League (DBL), Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO) en Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).Eyecons
Het online platform van Eyecons B.V.

Artikel 2 – Eyecons

2.1 Eyecons B.V. exploiteert Eyecons, een online videoplatform gericht op het online ter beschikking stellen van opnamen van sport of sport gerelateerde content en opnamen van (competitie)wedstrijden van diverse sporten.
2.2 Gebruikers kunnen zich in overeenstemming met artikel 4 aanmelden met een Persoonlijk Account bij Eyecons B.V., waarna vervolgens live Content kan worden bekeken en Content kan worden geüpload. Het is voor Gebruikers ook mogelijk om zonder Persoonlijk Account gebruik te maken van een deel van Eyecons en beperkte functionaliteiten.
2.3 Eyecons B.V. werkt in de uitvoering van haar diensten samen met Sportbonden en of andere entiteiten die veelal eigenaar zijn van de Content. In dat kader zullen Eyecons B.V.en/of de Sportbonden Gebruiker diverse informatieve updates sturen, over bijvoorbeeld nieuwe Content, livestreams en andere activiteiten. Dit is een van de aanvullende diensten van Eyecons B.V. waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
2.4 Eyecons B.V. zal zich in alle redelijkheid ertoe inspannen dat Eyecons bereikbaar is. In verband met onderhoud of andere zaken kan het voorkomen dat Eyecons voor onbepaalde tijd niet beschikbaar is. Eyecons B.V. zal zich inspannen om het ongemak tot een minimum te beperken.
2.5 Eyecons is een gratis platform. Gebruiker is derhalve geen vergoeding aan Eyecons B.V. verschuldigd voor het gebruik van Eyecons indien en voor zover het gebruik in overeenstemming is met deze gebruikersvoorwaarden. Het is daarnaast mogelijk om tegen vergoeding bepaalde vergrendelde live Content te bekijken.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Persoonlijk Account van de Gebruiker bij Eyecons en/of andere diensten van Eyecons B.V. Door het aanmaken van een Persoonlijk Account aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Persoonlijk Account

4.1 Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van Eyecons dienen Gebruikers een Persoonlijk Account aan te maken waarbij zij hun naam en geldig e-mailadres ter beschikking te stellen. Gebruikers kunnen op hun profielpagina aanvullende (persoons)gegevens invullen. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Privacy Policy van toepassing.
4.2 Na het doorlopen van het registratieproces ontvangt de Gebruiker een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikers zijn gehouden om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen, zodat ongeautoriseerde personen hier geen gebruik van kunnen maken. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor mogelijk misbruik van deze gegevens en zijn verplicht Eyecons B.V. per ommegaande te informeren in geval van misbruik of verlies van de gegevens.
4.3 Door het aanmaken van een Persoonlijk Account gaat Gebruiker ermee akkoord dat de (persoons)gegevens aan de Sportbonden en/of de eigenaar van de Content worden verstrekt.
4.4 Eyecons B.V. is gerechtigd om Gebruikers te weigeren of op ieder gewenst moment van Eyecons te verwijderen.
4.5 Na het aanmaken van een Persoonlijk Account heeft de Gebruiker de mogelijkheid om, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, audiovisueel materiaal van sportwedstrijden te uploaden. Eyecons B.V. is te allen tijde gerechtigd om audiovisueel materiaal te weigeren of op ieder gewenst moment van Eyecons te verwijderen, zonder enige vergoeding aan Gebruiker verschuldigd te zijn.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De Gebruiker is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de website en/of diensten van Eyecons B.V., uitsluitend bij Eyecons B.V. berusten.
5.2 De Gebruiker bevestigt door het uploaden van audiovisueel materiaal dat hij/zij rechthebbende is op alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, die verband houden met en/of betrekking hebben op de video’s die de Gebruiker uploadt en dat deze video’s geen inbreuk maken op enige rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Eyecons B.V. van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met hetgeen in dit artikel is bepaald.
5.3 De intellectuele eigendomsrechten op de video’s die door Gebruiker worden geüpload, blijven bij de Gebruiker zelf berusten. Door het uploaden van audiovisueel materiaal verleent Gebruiker Eyecons B.V. een niet-exclusieve, wereldwijde en in tijd onbeperkte licentie om niet om de betreffende video’s voor commerciële en/of promotionele doeleinden te gebruiken.
5.4 Het is Gebruiker – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eyecons B.V. – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot de Content, te kopiëren, publiceren, distribueren of op enige andere wijze openbaar te maken, behoudens voor eigen gebruik.
5.5 Het is Gebruiker – na voorafgaande schriftelijke toestemming van Eyecons B.V. – toegestaan om Content te embedden op een door Gebruiker geëxploiteerde website.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Eyecons B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of producten welke zou zijn ontstaan na gebruik van de Content en/of door gebruik van enig door of namens Eyecons B.V. geplaatste informatie.
6.2 Eyecons B.V. is niet aansprakelijk voor enige technische problemen met en/of voortvloeiend uit enig gebruik van de diensten van Eyecons B.V.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Gebruikersvoorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.2 Eyecons B.V. behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
7.3 De rechtsverhouding tussen Gebruiker en Eyecons B.V. wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen, zullen met uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.