Privacy Policy

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de diensten van Eyecons B.V. (hierna: “Eyecons”). In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast beknopte informatie over ons cookiebeleid. Door diensten van Eyecons te gebruiken en deze Privacy Policy te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Echter, om van bepaalde functies op het platform gebruik te kunnen maken, zoals het achterlaten van comments en abonneren op bepaalde diensten, is het noodzakelijk om een persoonlijk account aan te maken. Om een persoonlijk account aan te kunnen maken, dient een Gebruiker enkele persoonsgegevens te verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens

Eyecons verwerkt de door haar Gebruikers verstrekte persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:
a. In voornoemde gevallen zijn de volledige naam en emailadres noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.
b. om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.
In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.
c. om onze producten en/of diensten te analyseren naar leeftijd van de gebruiker en om een onderscheid te kunnen maken naar leeftijdsgerelateerde content c.q. advertenties;
d. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of
e. indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps. Een en ander kan eveneens gebeuren ten behoeve van het plaatsen van advertenties. Eyecons werkt hiertoe samen met derden zoals Improve Digital.
In voornoemde gevallen heeft Eyecons een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken. Indien en voor zover tracking cookies worden geplaatst, verleent Gebruiker daartoe expliciet toestemming. De cookieverklaring is hierop van toepassing.
De verstrekte persoonsgegevens worden door Eyecons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.De verstrekte persoonsgegevens worden door Eyecons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.
De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Eyecons via privacy@eyecons.com.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Eyecons zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.
Indien wij voor de uitvoering van de in deze Privacy Policy met derden samenwerken, dan geldt dat wij met die verwerkers een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.
Mocht je onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. Je kunt datalekken direct melden via: privacy@eyecons.com. Jouw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld
Voor het overige zal Eyecons de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Diensten op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Eyecons in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

Beveiliging

Eyecons heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie.